CHÂU HOÀNG TUẤN

PR STAFF & TOUR GUIDE

“Mỗi ngày tốt hơn 1%”

GỌI NGAY LƯU VÀO DANH BẠ

GIỚI THIỆU

  • Cử nhân quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

THÀNH TỰU

  • Nhân viên đóng góp tích cực 2022

THỊ TRƯỜNG ĐANG QUẢN LÝ

  • Truyền thông
  • Thiết kế
  • Chiang Mai
  • Bali

ĐÔI NÉT VỀ TÍNH CÁCH

  • Lắng nghe, trách nhiệm, kỹ tính

THẾ MẠNH

  • Sáng tạo

QUAN ĐIỂM BẢN THÂN

  • Không gì là không thể